Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene juridische voorwaarden voor het gebruik van onze webshop.

Toch nog iets onduidelijk?
Contacteer onze klantendienst +32 3 232 06 86 of info@west-end.be

Ondernemingsgegevens

West-End bv

Maatschappelijke zetel:

Meir 75
2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0406.134.644

Email: info@west-end.be

Tel +32 3 232 06 86

Art 1 Voorwerp

De webwinkel van West-End bv (hierna “verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde producten (vb. schoenen, accessoires, onderhoudsproducten, geschenkencheques, … - hierna “producten”) online aan te kopen.

De site is gecreëerd en wordt beheerd door de verkoper. De klanten/gebruikers van de site mogen de informatie op het scherm van de site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Iedere klant/gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijke persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Minderjarigen of anderen die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval, zelf, het inschrijvingsformulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in art 11 onverkort van kracht blijven.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van de verkoper en elke aankoop die de klant/gebruiker plaatst via de webshop www.west-end.be Deze voorwaarden hebben ook tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

De klant/gebruiker aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Wat niet uitdrukkelijk bepaald is in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Art 2 Aanbod en prijs

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijs bevat ook alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de site aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten enz.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat of niet up-to-date is. De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, materiaal, prijs, beschikbaarheid, levertermijnen of leveringswijze verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst +32 3 232 06 86 of info@west-end.be

De verkoper is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw; ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Art 3 Bestelling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het West-End assortiment online aan te klikken en aan te kopen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke klant/gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

De voertaal van de afgesloten overeenkomst is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de verkoper met melding van het correcte bestelnummer.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, IDeal, KBC banking online etc.

Art 4 Levering

Levering is gratis in volgende landen: België, Luxemburg, Nederland. Levering in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje kan mits 10€ verzendkosten.

De levering van de producten in België gebeurt door een koerier (Bpost) ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in een postpunt of postkantoor naar keuze, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door afhaling in de West-End winkel.

Levering in andere landen gebeurt door Bpack World op het door de klant opgegeven adres.

De gekozen leveringsmogelijkheid/gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.

De Track & trace code wordt opgestuurd bij bevestiging van verzending via mail.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop de details van de geleverde goederen zijn weergegeven en een retourformulier. Bij levering of afhaling van de aangekochte producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de producten niet te overhandigen. Indien het pakket niet in ontvangst genomen kan worden op moment van levering, zal door de transporteur bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende werkdag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 14 dagen na de eerste levering.

West-End is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de trasportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten tot de vervoerder.

Art 5 Geschenkbonnen

Je kan een cadeaubon aankopen via de webshop van een bedrag van € 10 tot € 200. Je ontvangt een bon met daarop een unieke barcode. De cadeaubon met barcode ontvang je per mail of per post, afhankelijk van jouw keuze online.

Art 6 Terugzending/Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Elk online besteld artikel kan dus binnen de 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze West-End winkel. Het artikel dient onbeschadigd en in de originele verpakking in de winkel afgegeven te worden samen met het retourformulier. De klant wordt volgens zijn keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan het artikel ook terugzenden per post. Het teruggestuurde product dient onbeschadigd, met originele verpakking en met volledig ingevuld retourdocument teruggestuurd te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de klant.

Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen – artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt – artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via de betaalmanier die de klant heeft gekozen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat aan alle vereisten zoals hierboven omschreven voldaan is. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald.

Retouradres

West-End bv
Meir 75
2000 Antwerpen

Art 7 Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (binnen de 48u) worden gemeld bij de klantendienst: +32 3 232 06 86 of info@west-end.be

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de een termijn van 8 dagen na de ontdekking te worden gemeld bij de klantendienst.

Klachten die buiten deze termijnen worden gemeld, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van West-End bv

Art 8 Garantie

Op al onze artikelen is een garantie geldig van 2 jaar vanaf de levering van het artikel. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop of levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. Gebreken die veroorzaakt zijn door overmacht, ongelukken, valpartijen, nalatigheid, verwaarlozing, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, verkeerd of hardhandig gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling (door de klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie. Voor deze is de verkoper bijgevolg niet aansprakelijk.

Het beroep op garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van het artikel (droog, hygiënisch en proper) in de West-End winkel of door de terugzending van het artikel door de klant en op kosten van de klant samen met het aankoopbewijs naar het retouradres: West-End bv – Meir 75 – 2000 Antwerpen

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of verzonden. Schoenen dienen wegens de aard van deze producten goed onderhouden te zijn om onder garantie te kunnen vallen. Schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Art 9 Privacy

West-End bv verbindt zich ertoe de door de Klant meegedeelde persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

West-End bv behandelt de gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze informatie nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De verkregen persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van West-End bv.

De klant kan zijn/haar gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. De klant heeft toegang tot zijn/haar gegevens via het gebruikersprofiel. De klant kan weigeren dat de verkoper zijn/haar gegevens gebruikt om de klant informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen via info@west-end.be

De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard indien de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken en om het gebruik van de website te optimaliseren. Aanvaarding van onze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies. De klant kan het accepteren van cookies ten allen tijde stopzetten door de instelling van zijn browser in die zin aan te passen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat het gebruik van de website gehinderd wordt.

Art 10 Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij /zij doorgeeft.

Art 11 Aansprakelijkheid

De West-End website werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper.

De verkoper heeft met betrekking tot de toegang tot de website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

West-End stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. West-End bv heeft echter op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. In geen geval kan West-End aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

West-End draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de klant of het verlies van data door de klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, zoals er zijn – niet-limitatief- panne van het systeem, binnendringen van outsiders of van een virus noch voor door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie. West-End draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld financiële of commerciële verliezen.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van West-End beperkt tot de waarde van de verrichte aankoop.

Art 12 Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van www.west-end.be worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Art 13 Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen aangevuld worden door ander voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid , primeren onderhavige voorwaarden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De klant erkent deze algemene online voorwaarden gelezen te hebben en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten allen tijde gewijzigd worden. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Art 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bespaar tijd & parkeerkosten Gratis verzending in BE & NL Binnen 2 à 3 werkdagen in huis Betaal veilig online

© 2024 West-End BV - Meir 75, 2000 Antwerpen (België) - BTW BE 0406.134.644
Maattabel - Nieuwsbrief - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
ODR informatieplatform voor e-commerce binnen EU